Předkládaná multimediální pomůcka k výuce zoologie studentů 1. ročníku magisterského studia FVHE a FVL VFU Brno navazuje na stávající povinnou studijní literaturu – skriptum Klimeš, J. a kol.: Zoologie (VFU Brno 2010), jakož i na přednášky a pracovní listy do praktických cvičení. Nevýhodou uvedených skript je, že téměř postrádají ilustrace. Tento nedostatek odstraňuje právě multimediální pomůcka, jejíž těžiště spočívá v množství fotografií, kreseb a videosekvencí řady druhů živočichů, jejich anatomie, chování, biotopů apod. Textová část pomůcky je převzata ze zmíněných skript. Významným oživením jsou odkazy na videosekvence včetně záběrů z archivu BBC (http://www.arkive.org/), často s unikátními záběry, a rovněž internetové odkazy na obrázky živočichů.

Největší podíl práce na výukové pomůcce odvedl RNDr. O. Sychra, který uspořádal veškerý základní text, zapracoval do něj obrazový materiál a realizoval finální editaci. Doc. J. Klimeš je autorem většiny perokreseb a mnoha legend pod obrázky. Doc. P. Široký se nejvíce podílel na zpracování části týkající se obojživelníků a plazů.

Originální fotografie pro pomůcku kromě členů autorského týmu poskytl především široký okruh našich kolegů, přátel a známých (viz O autorech). Jim všem za to patří náš velký dík. Za všechny bychom chtěli na tomto místě jmenovat alespoň některé z nich, jejichž snímky pomohly pokrýt oblasti, z nichž jsme neměli dostatek obrazového materiálu. Naši kolegové z ústavu Mgr. V. Baláž a prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. poskytli nebo zprostředkovali řadu cenných snímků. RNDr. L. Juřičková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity je autorkou mnoha podmořských snímků bezobratlých, které bychom jinak sotva získali. Doc. RNDr. B. Lojkásek, CSc. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity obohatil pomůcku o záběry řady druhů našich ryb. Náš bývalý spolupracovník MVDr. L. Pavlačík, Ph.D. poskytl cenné záběry z africké a aljašské divočiny. Známý fotograf J. Ševčík (http://www.sevcikphoto.com/), Mgr. P. Podzemný, Ph.D. (http://www.petrpodzemny.com/), Mgr. J. Sychra, Ph.D. a Z. Literáková dodali pozoruhodné záběry naší, neotropické a indomalajské fauny. MVDr. M. Havlíček a M. Makovec nám zaslali cenné snímky australské zvířeny a Mgr. M. Helísková záběry fauny a biotopů z USA a Nového Zélandu.

V neposlední řadě děkujeme oběma oponentům, Doc. RNDr. K. Hudcovi, DrSc. a RNDr. J. Sitkovi, CSc., za pečlivé prostudování pomůcky, cenné rady a připomínky a za vypracování posudků.

Jsme si vědomi, že pomůcka není zdaleka úplná a předpokládáme, že postupem času budeme doplňovat dosud chybějící obrazový materiál, ať už ve formě fotografií, ilustrací nebo videosekvencí. To se týká především některých zatím nedostatečně zastoupených skupin, jako jsou akvarijní a mořské ryby, skladištní škůdci (viz např. Multimediální databáze skladištních škůdců), parazité, klecoví exotičtí ptáci, drobní savci, lovná zvěř a nebezpečné druhy zvířat.

Pomůcka není určena k „biflování“ nazpaměť ani ke zvládnutí identifikace všech vyobrazených druhů. Má sloužit především jako ukázka nesmírné mnohotvárnosti živočišné říše a podnícení zájmu o její hlubší poznání a ochranu. Věříme, že se jí tento cíl podaří naplnit. Všem uživatelům přejeme příjemné chvíle strávené jejím studiem.

Další informace o studiu zoologie včetně sylabů či otázek ke zkoušce lze najít na webových stránkách Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE VFU Brno.

Autoři budou vděčni za veškeré připomínky a náměty použitelné k průběžnému zkvalitňování a aktualizaci této multimediální pomůcky.

 

Brno, únor 2012                                                                                                                 Autoři

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.