Taxnonomie a nomenklatura

 

 

Taxonomie je teorie a praxe popisování, pojmenovávání a třídění (klasifikace) organismů. Je jedním z nástrojů systematiky. Z praktického hlediska se zabývá určováním (identifikací, determinací) organismů, katalogizací organismů na určitém území, budováním sbírek typových exemplářů a srovnávacího materiálu, přípravou podkladů pro aplikovaná odvětví (např. parazitologii apod.). Klasifikace znamená seskupování taxonomických jednotek do hierarchického systému. Hierarchická klasifikace značně usnadňuje charakterizování jednotlivých druhů – při jejich popisu již není třeba opakovaně uvádět znaky, které jsou obsaženy v charakteristikách nadřazených taxonů.  

 

Druhy se řadí do systému hierarchicky uspořádaných kategorií (jednotek). Některé taxonomické kategorie mají charakteristické přípony, např. u podčeledí je to -inae (Caprinae, Bovinae), u čeledí -idae (Canidae, Bovidae), u nadčeledí -oidea (Hominoidea), u tribů -ini (Mergini), u řádů hmyzu -ptera (Hymenoptera), ryb a ptáků  -formes (Cypriniformes, Anseriformes). Taxon je monotypický, má-li jediného příslušníka. Např. čeleď Sagittariidae - hadilovovití a rod hadilov – Sagittarius jsou monotypické, obsahují jediný rod a jediný druh Sagittarius serpentarius – hadilov písař.

Taxon je dostatečně ohraničená skupina reálných organismů, které může být přiřazena určitá kategorie a která je tedy formální jednotkou na jakékoli určité úrovni hierarchické klasifikace (např. babočka admirál, motýli, hmyz, členovci).

Jednotky nižší než druh (vnitrodruhové kategorie) jsou pomocné a slouží k vymezení skupin populací. Poddruh, subspecie (subspecies, zkratka subsp. nebo ssp.) je soubor fenotypicky shodných populací daného druhu, které obývají část jeho areálu a liší se od jiných populací znaky, které jsou dědičné. Dříve byl označován též jako „zeměpisná rasa“. Poddruhy jsou zpravidla alopatrické, tj. na určitém území se vyskytuje jen jedna subspecie (řec. allos = jiný, lat. patria = vlast). Mají trinominální vědecké názvy. Mezi poddruhy jednoho druhu jsou někdy nápadnější rozdíly např. ve zbarvení než mezi různými druhy (např. u některých plazů). Dnešní subspecie bývaly v minulosti často pokládány za samostatné druhy. Např. medvěd grizzly dnes není považován za samostatný druh Ursus horribilis, ale za subspecii medvěda hnědého – U. arctos horribilis. Říkáme, že je konspecifický s medvědem hnědým. Na druhé straně dnes v souvislosti s nárůstem poznatků dochází k povyšování některých bývalých subspecií na samostatné druhy. Tak např. bývalá vrána obecná černá (Corvus corone corone) a v. o. šedá (C. corone cornix) jsou dnes mj. na základě nižší vitality jejich kříženců pokládány za samostatné druhy vrána černá (C. corone) a v. šedá (C. cornix). Podobně přibývá nových rodů - např. naše sýkory byly donedávna všechny spojovány do jediného rodu Parus, dnes však některé z nich patří do nově vytvořených rodů Cyanistes, Lophophanes, Poecile a Periparus. Ani dnes často není shoda, zda se v určitých případech i u všeobecně známých živočichů jedná o druhy nebo jen poddruhy – např. Mus domesticus x Mus musculus domesticus  - myš západoevropská. Lze očekávat, že s aplikací metod molekulární biologie doznají současné názory na existenci mnohých morfologicky definovaných subspecií značných změn - dojde k povýšení na druh nebo ke splynutí s jinými poddruhy. Monotypické druhy se nerozpadají na více poddruhů. Polytypické druhy zahrnují více subspecií a u druhů s velkým areálem se setkáváme s velkou geografickou variabilitou, která při geografické a ekologické izolaci může být projevem speciace (vznik nových druhů). Variabilita může mít klinální charakter, tj. kontinuálně se mění určitým směrem (např. zesvětlování zbarvení některých druhů ptáků směrem na východ).

Ještě nižší jednotkou je morfa (morpha), což jsou jedinci příslušní určitému fenonu v rámci vnitrodruhové variability, ovlivnění např. prostředím – Salmo trutta morpha fario – pstruh obecný forma potoční. Aberací se obvykle rozumí barevná odchylka. Odchylky se znaky dědičnými jen zčásti nebo za určitých podmínek se označují jako varieta - např. zákožka Sarcoptes scabiei varietas canis. Neutrální termíny jsou forma, skupina, komplex. Forma se ve vědeckém názvosloví používá tam, kde není jasné, zda se jedná o druh nebo jen individuální variant. Paradoxně největší nejednotnost se týká pojmenovávání zvířat pro člověka nejvýznamnějších - domestikovaných. Domestikovaná zvířata někteří zoologové pojmenovávali jako samostatné druhy, jiní jako subspecie, další jako formy jejich volně žijících předků a někteří dokonce tento problém "řeší" tím, že vědecké názvy u domácích zvířat nepoužívají vůbec s poukazem na to, že na pouhé formy se nevztahují nomenklatorická pravidla. To se pak odráží v několikerém používaném označování – např. kočka domácí Felis catus, Felis silvestris catus nebo Felis silvestris f. catus. Devatenáct druhů domestikovaných zvířat (z toho 17 savců) bylo pojmenováno binominálními vědeckými názvy dříve nebo současně s divokými předky; téměř ve všech případech byl autorem pojmenování C. Linné. V r. 2003 Mezinárodní komise pro zoologické názvosloví (ICZN) z pragmatických důvodů doporučila u domestikovaných zvířat používat tyto binominální vědecké názvy, i když se tím mnohdy poruší pravidlo priority. Pro tento způsob pojmenování hovoří i fakt, že u některých domestikovaných zvířat (např. morče domácí) není bezpečně znám volně žijící předek. Tyto názvy se nemění se změnami názoru na divokého předka nebo prokázáním hybridního původu. Ačkoli se ve vztahu k divokým předkům nejspíše nejedná o samostatné druhy, v tomto skriptu se řídíme zmíněným doporučením, neboť je výhodné i z didaktických důvodů. Označení "f. domestica" jsme použili jen tam, kde domácí zvíře v minulosti nebylo popsáno jako samostatný druh, tj. především u domestikovaných ptáků.

V rámci rodu se někdy ještě rozlišují podrody, které se však běžně v názvu živočicha neobjevují. Např. rod Hylobates – gibon se dělí do více podrodů, z nichž jedním je Symphalangus, do nějž patří Hylobates syndactylus – siamang.

Aby vůbec byla možná komunikace mezi biology, zejména na mezinárodní úrovni, je nutné definovat základní jednotku (druh), podobně jako jsou definovány jednotky např. ve fyzice. Systém pojmenování a pravidel pro jejich vytváření je nomenklatura. Zajišťuje, aby každý druh měl na celém světě stejné a jediné jméno. O nezbytnosti jednotného a jednoznačného závazného mezinárodního názvosloví se snadno přesvědčíme na následujícím příkladu množství matoucích španělských názvů užívaných v různých latinskoamerických zemích pro medvídkovitou šelmu kynkažu (Potos flavus): marta (kuna), martucha, martilla, mico de noche (noční opice), micoleón (lví opice), perro de monte (lesní pes), oso mielero (medový medvěd), leoncillo (lvíček). Vydře se v některých latinskoamerických zemích říká nutria, jinde perro de agua, tedy "vodní pes". Z těchto příkladů vyplývá, že bez znalostí základů systematiky a vědeckého názvosloví je někdy prakticky nemožné zjistit, o jakém zvířeti je řeč.

Zoologická nomenklatura se řídí mezinárodně závaznými pravidly (International Code of Zoological Nomenclature), jejichž 4. vydání platí od r. 2000. U nás byl v r. 1988 zveřejněn český překlad 3. vydání z r. 1985. Jedním ze základních pravidel je princip priority – přednost má nejstarší použitelné jméno (ne starší než z r. 1758). Další, byť výstižnější názvy, jsou tzv. synonyma a nepoužívají se. Rodová jména se nesmějí používat opakovaně u různých rodů živočichů. Např. ptakopysk byl původně nazván Platypus anatinus, ale protože jméno Platypus bylo již dříve použito u jednoho rodu brouků, byl přejmenován na Ornithorhynchus anatinus. V zájmu stability se zachovávají i ta jména, která jsou věcně nesprávná – např. Sakesphorus canadensis se nevyskytuje v Kanadě apod. Evidentní tiskové a gramatické chyby se však opravují (emendace). Na druhé straně stále dochází ke změnám v souvislosti s novými poznatky, např. jsou přeřazována stávající jména do jiných, nově vznikajících rodů, přičemž původní druhové jméno zůstává zachováno. Nově tvořené rody často přijímaly název druhu, podle něhož k oddělení nového druhu došlo. Např. rorýs obecný byl původně popsán Linném na základě vnější podobnosti jako Hirundo apus, tedy jako vlaštovka (tzv. protonym). Až později byl přeřazen do jiného rodu, čeledě i řádu jako Apus apus. Linnéovo autorství zde však nadále platí.

Vědecké názvy mohou obsahovat osobní jména (Isospora jaracimrmani), místní nebo domorodé názvy. Rodové jméno začíná vždy velkým písmenem, zatímco druhové vždy malým, i když se jedná o věnovací jméno (na rozdíl od češtiny!): Nothura darwinii – tinama Darwinova. Velkým začátečním písmenem se píší i jména všech vyšších jednotek – např. Tinamiformes. Na konci se uvádí jméno autora a rok zveřejnění popisu. Píše se v závorce, došlo-li dodatečně k přeřazení do jiného rodu a bez závorek, pokud ke změně rodového jména nedošlo. Např. Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) – střízlík obecný, Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – vlaštovka obecná. Chceme-li vyjádřit, že máme na mysli jeden blíže nespecifikovaný druh  rodu Aquila – orel, píšeme Aquila sp. Hovoříme-li o více druzích téhož rodu, píšeme Aquila spp. Rodový název lze zkrátit, jestliže se v textu opakuje a nemůže dojít k záměně – např. T. troglodytes. Zkracovat lze i vynecháním letopočtu, jména autora nebo použitím jeho zavedené zkratky (např. L. místo Linné). Vědecká rodová a druhová jména se píší vždy kurzívou (jedinou výjimkou je, je-li celý základní text v kurzívě - pak kvůli lepšímu optickému odlišení kurzívu nepoužijeme). Jen někdy se kurzívou píší i názvy čeledí a podčeledí; vyšší taxony, jména autorů popisu a zkratky (sp. = druh, f. = forma) se kurzívou nepíší.

Jedním z problémů nomenklatury je homonymie, kdy dochází k překrývání některých názvů zoologických a botanických (např. rod Prunella je v zoologii pěvuška, v botanice černohlávek; máčka je v zoologii rod žraloků, v botanice rod rostlin). Snaha sjednotit taxonomii živočichů, rostlin, hub a bakterií se však neujala pro neshody mezi specialisty z jednotlivých oborů a univerzální biokód zatím neexistuje. 

České zoologické názvosloví se shodou okolností často přibližuje mezinárodním nomenklatorickým zásadám. Svými kořeny sahá do obrozenecké doby (J. S. Presl, 1791–1849), mnoho názvů z tohoto období však bylo nahrazeno jinými (např. šlakol – kunovec, dlakoš – ondatra, blboun nejapný – dronte mauricijský). Pro druhy se většinou  používají podvojné názvy kromě některých jmen savců (ptakopysk, lev aj.). Zde bylo postulováno, že pokud daný rod obsahuje jediný recentní druh, je nadbytečné používat český druhový název. Situaci ovšem komplikuje současný trend povyšování subspecií na druhy a přeměna monotypických rodů na polytypické. Pro poddruhy se užívají potrojné názvy, ale mnohdy i podvojné (např. Python molurus bivittatus – krajta tmavá) nebo i jednoslovné (Equus hemionus onager – onager). Dosti často má více latinských rodových názvů jediný český ekvivalent – např. mravenec pro rody Formica, Lasius, Camponotus aj. Jindy naopak má jediný latinský rodový název různé české ekvivalenty (např. Turdus merula – kos černý, T. philomelos – drozd zpěvný). Rodový název se píše velkým začátečním písmenem jen na začátku věty nebo nadpisu, nikoli v textu (rozdíl oproti latině!). Věnovací druhové názvy se píší velkým písmenem. Přípona pro čeleď je –ovití (kočkovití), pro podčeleď se užívá plurál rodového jména - např. tuři (Bovinae), kozy a ovce (Caprinae), velké kočky (Pantherinae). Nejznámější česká jména živočichů byla shrnuta v díle Soustava a jména živočichů (1954), vycházejícím z usnesení sjezdu československých zoologů v Opavě r. 1951 (tzv. opavský systém). Řada dalších jmen vznikala později. V současnosti je snaha vytvořit české ekvivalenty k vědeckým názvům všech druhů obratlovců; Národní muzeum v Praze např. vydalo názvosloví savců, obojživelníků, zčásti i ryb a plazů a bylo publikováno i názvosloví ptáků. Důvodem k tvorbě českých názvů je především potřeba popularizace zoologických poznatků a v aplikovaných odvětvích komunikace odborníků s laiky. Pro tvorbu českých názvů sice neplatí závazná pravidla, přesto je v zájmu stability názvosloví žádoucí respektovat a používat existující jména. Na rozdíl od vědeckého názvosloví je možné zavádějící a nevýstižné názvy měnit – např. název jelen evropský byl nahrazen již dříve existujícím synonymem jelen lesní, protože se vyskytuje i na jiných kontinentech. V řadě odvětví se ovšem české názvy téměř nepoužívají (např. v parazitologii).

 Zvláštním případem je názvosloví, které se ujalo mezi chovateli exotických ptáků a přešlo i do zájmové literatury. Často se nekryje s českým zoologickým názvoslovím a mnohdy naprosto nerespektuje pravidla českého jazyka. Např. Agapornis fischeri – agapornis fišeri, správně agapornis Fischerův, A. cana - kana, správně agapornis šedohlavý, Neopsephotus bourkii - neoféma bourek, správně neoféma Bourkova, Polytelis alexandrae - papoušek alexandrin, správně p. Alexandřin, Enicognathus spp. - kogna. Nicméně pro veterináře působícího v této oblasti může být potřebné do této „hantýrky“ proniknout. Další z oblastí, kde se veterinář setkává s problémy názvosloví, je označování mořských ryb v obchodní síti. Dnes už většinou v souladu s příslušnou vyhláškou bývá na obalu uveden vědecký název ryby, bez nějž je druhová identifikace často nemožná, ale nadále často dominují nesmyslná a zavádějící obchodní označení (často doslovné překlady z cizích jazyků) jako mořská štika, mahi-mahi, holandský pstruh, grundle-ančovičky atd.

Z dalších národních jazyků se dnes nejspíše setkáme s anglickým názvoslovím. Při překladech z angličtiny, nemáme-li k dispozici vědecké názvy, si musíme uvědomit, že nelze vytvářet doslovné překlady, jak se někdy děje ve sdělovacích prostředcích. Tak např. native cat není divoká kočka, ale kunovec (tj. vačnatec), golden eagle není česky orel zlatý, ale orel skalní a mountain goat není koza horská, ale kamzík bělák. Je třeba pamatovat i na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou – např. elk je v britské angličtině los, ale v americké je to (jelen) wapiti. Nelze se ani spoléhat na všeobecně zaměřené slovníky, ale musíme používat odborné zoologické příručky.

Jediným pravoplatným a závazným jménem každého živočicha je pouze jeho jméno vědecké. Pokud je známe, snadno si příslušný druh vyhledáme v cizojazyčné literatuře a můžeme o něm komunikovat se zahraničními odborníky. I veterináři si musí být vědomi závaznosti pravidel zoologické taxonomie a respektovat je, kdykoli používají vědecké názvosloví. Navíc výše uvedené zásady platí nejen v zoologii, ale do značné míry i v dalších oblastech biologie, jako jsou botanika nebo bakteriologie.

Základem klasifikace organismů je stupeň fylogenetické příbuznosti. V počátcích taxonomie byl systém organismů budován na základě morfologické podobnosti a předpokládalo se, že co je podobné, je také příbuzné. Brzy se však ukázalo, že mnohdy tomu tak není - důvodem je existence homoplazie resp. konvergence. Znaky jsou vzájemně srovnatelné struktury a vlastnosti, které nejsou totožné. Nemusí jít jen o morfologické struktury, ale i o vlastnosti fyziologické, ekologické, etologické, biogeografické, ontogenetické, makromolekulární, imunologické. Fenetické jsou ty znaky, které jsou patrné bez zkoumání genů (rozměry, zbarvení, chování aj.). Znaky mají různou klasifikační resp. evoluční hodnotu, tj. míru informací, které poskytují o fylogenezi. Při stanovení příbuznosti organismů se zprvu vycházelo hlavně z morfologických znaků (srovnávací anatomie), což v důsledku konvergence těchto znaků v některých případech vedlo ke klasifikaci spíše na základě podobnosti než příbuznosti, k nesprávným závěrům a umělým seskupením nepříbuzných organismů. Později byly stále více používány i jiné znaky, např. ontogenetické (embryonální vývoj) při zohlednění Haeckelova biogenetického zákona, paleontologické nálezy, etologické znaky (u ptáků podobnost či rozdílnost hlasových projevů) a nověji karyosystematické znaky, polymorfismus bílkovin a zejména makromolekulární znaky. Např. při řešení otázky, zda ostnokožci mají primárně radiální symetrii, můžeme zohlednit jejich larvy, které jsou souměrné bilaterálně, což svědčí pro sekundární radiální symetrii ostnokožců. Zde je účelné zmínit ještě pojem fenon, což je stejnorodý soubor jedinců (obvykle morfologicky). Jeden fenon mohou představovat i dva (nebo více) obtížně odlišitelné druhy (morfologický druh, morphospecies). Různé fenony mohou být jen součástí druhu (důsledky vnitrodruhové variability, samci a samice při pohlavním dimorfismu, vývojová stadia, sezónní formy, kasty sociálního hmyzu).

 

pes domácí   pes domácí

pes domácí   pes domácí

Obr. Ačkoli se jednotlivá plemena psů od sebe morfologicky nápadně liší, přesto všechna náleží k jedinému živočišnému druhu pes domácí (Canis familiaris), který je navíc konspecifický (totožný) s vlkem obecným (Canis lupus), alespoň podle biologického konceptu druhu. Naproti tomu někteří morfologicky prakticky neodlišitelní živočichové mohou být příslušníky různých druhů (tzv. kryptické druhy), neboť se geneticky navzájem významně odlišují a představují samostatné evoluční linie (Foto TJ, VeS, JS, TN).

 

 

Existence fenonů byla v minulosti a u neodborníků je i dnes důvodem k nesprávným představám o existenci různých druhů tam, kde se o ně nejedná. Např. malí jedinci kolčavy (Mustela nivalis) byli pokládáni za samostatný druh kolčavka - Mustela minuta. Jako samostatné druhy byly často popisovány barevné aberace, vývojová stadia, mezidruhoví kříženci. Znám je např. případ specializovaného kopulačního ramene samce hlavonožce argonauta pelagického, které po nálezu v samici téhož druhu slavný přírodovědec G. Cuvier popsal jako parazitického "červa" rodu Hectocotylus - po odhalení omylu se nazývá hektokotylové rameno. Např. počátkem 20. století bylo „známo“ na 19 tis. druhů ptáků, zatímco dnes je to necelých 10 tis. druhů (v důsledku nikoli vymírání, ale revize tehdejších domnělých druhů). Dnes je ovšem opět tendence k růstu počtu druhů a rodů, tentokrát na základě dokonalejších poznatků a uplatňování fylogenetického pojetí (konceptu) druhu.

Základní a nejnižší taxonomickou jednotkou je biologický druh (species, zkratka sp.). Měl by představovat objektivně a reálně existující jednotku, zatímco vyšší taxonomické kategorie (čeledi, třídy, kmeny apod.) jsou víceméně umělou myšlenkovou konstrukcí, sloužící člověku k vyjádření příbuzenských vztahů mezi organismy, snazšímu pochopení a uspořádání nesmírně rozmanitého světa organismů. Definice druhu není ustálená a dochází zde ke konfliktu několika pojetí (konceptů) - morfologického (typologického), biologického, evolučního a fylogenetického. Morfologický koncept definuje druh na základě morfologických znaků, jde tedy o soubor podobných jedinců (morfospecies), který však může být jen součástí biologického druhu nebo naopak zahrnovat více podobných druhů (kryptické nebo podvojné druhy - angl. sibling species).

 

budníčci - křídlabudníček

Obr. Tzv. kryptické druhy jsou morfologicky téměř shodné. Např. některé druhy ptáků prakticky nelze v terénu navzájem vizuálně odlišit. Při určování v ruce lze využít tzv. křídelní vzorec, tj. vzájemný poměr délky jednotlivých letek. Na obr. křídla budníčka menšího, budníčka lesního a budníčka většího (JK podle Hudce et al., 1983).

 

Dle biologického konceptu definovaného E. Mayrem a T. Dobzhanskym je druh (biospecies) souborem populací tvořeným navzájem si geneticky podobnými jedinci obsazujícími určitou ekologickou niku a areál, kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a jsou v přírodě reprodukčně a geneticky izolováni od jiných podobných skupin. Evoluční koncept (G. G. Simpson) říká, že jde o vývojovou linii populací předků a potomků, která si uchovává identitu (diskrétnost) vůči ostatním liniím, má svou vlastní evoluční historii a směřování. Oproti předchozímu konceptu zahrnuje i nepohlavně se množící organismy a má časovou dimenzi. Fylogenetický koncept zdůrazňuje, že se tato linie nevětví a jde o nejmenší možnou skupinu, jejíž odlišnost od ostatních skupin lze ještě diagnostikovat. Oproti předchozímu se tento koncept liší hlavně větším počtem takto definovaných druhů a jejich zaručenou monofylií. Navzdory reprodukční bariéře tedy existují mezidruhoví a dokonce mezirodoví kříženci, ti však obvykle bývají neplodní. Mezidruhové křížení však může poskytovat i plodné potomstvo a reprodukční bariéra tedy neznamená absolutní nemožnost křížení. Pro správné rozhodnutí, zda daný fenon je druhem resp. zda se jedná o dva samostatné druhy či pouhé subspecie, je nejdůležitější vyhodnocení reprodukčních izolačních mechanismů, pečlivé vážení znaků dle jejich klasifikační hodnoty a vyhodnocení variability. Spíše pro druhový statut hovoří např. sympatrický výskyt (společně na stejném území), odlišný hlas (u ptáků), nižší vitalita kříženců.

Nové taxony jsou popisovány na základě tzv. typů (typových exemplářů), které se pro potřeby pozdějšího ověření uchovávají ve sbírkách přístupných specialistům. Některé živočišné druhy jsou známy podle jediného typu a v přírodě je od té doby nikdo nepozoroval. V závislosti na technických kritériích rozlišujeme řadu kategorií těchto typů (holotyp, lektotyp, neotyp, paratyp, paralektotyp, syntyp). Poddruh, k němuž patřil jedinec, který se stal typem pro popis daného druhu, dostává jméno shodné se jménem druhovým. Je to tzv. nominotypický poddruh (latin. nomen = jméno), který je vždy nejdříve popsaným poddruhem. Např. Turdus merula merula – kos černý evropský.

V současné době enormního nárůstu poznatků o fylogenezi přestává v mnoha ohledech stávající klasické hierarchické třídění živočichů vyhovovat a objevují se snahy je reformovat. Paradox dosavadní klasifikace lze dokumentovat např. příkladem, že stávající třída ptáků je objektivně pouhou podskupinou podtřídy resp. nadřádu Archosauria v rámci třídy plazů. Jedním z neúspěšných pokusů o řešení byl návrh tzv. fylokódu, který by vyjadřoval fylogenetickou minulost druhů. Ve světle nových poznatků rovněž pozbývá smysl dosavadní rigidní respektování systematických kategorií. Podle některých systematiků by bylo lépe u kategorií vyšších než rod lépe používat pouze neutrální termín „skupina“. Zatím však zmíněná pravidla platí a z pragmatických a didaktických důvodů je vhodné trvat na tradiční klasifikaci. Zkoumání reálné fylogenetické příbuznosti organismů a z toho vyplývající revize systému nejsou jen čistě akademickou záležitostí, jak je to někdy nezasvěcenými interpretováno, ale  může to mít i pro veterináře praktický význam, např. z hlediska předpokládané vnímavosti jednotlivých méně běžně chovaných druhů zvířat k infekčním agens a z toho vyplývající potřeby vakcinace apod. Názorný příklad nacházíme i v oblasti základního biologického výzkumu, kde se celá desetiletí vědci domnívali, že výběrem dvou nejčastějších modelových druhů - octomilky a hlístice Caenorhabditis elegans mají reprezentativně podchyceny dva vzájemně fylogeneticky vzdálené okruhy bezobratlých. Nedávno však vyšlo najevo, že ve skutečnosti jde o blízce příbuzné druhy a na nich získané poznatky nemusí platit pro řadu zbývajících kmenů bezobratlých.

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.