ZOOLOGICKÁ SYSTEMATIKA

Systematika je věda zabývající se zkoumáním diverzity organismů (žijících i vymřelých) a jejich vzájemnými vztahy ve smyslu příbuznosti. Člení se na (1) taxonomii, (2) fylogenii (budování systému na základě evoluce), (3) nomenklaturu (pravidla vědeckého názvosloví).

Taxonomie je teorie a praxe popisování, pojmenovávání a třídění (klasifikace) organismů. Je jedním z nástrojů systematiky. Z praktického hlediska se zabývá určováním (identifikací, determinací) organismů, katalogizací organismů na určitém území, budováním sbírek typových exemplářů a srovnávacího materiálu, přípravou podkladů pro aplikovaná odvětví (např. parazitologii apod.). Klasifikace znamená seskupování taxonomických jednotek do hierarchického systému. Hierarchická klasifikace značně usnadňuje charakterizování jednotlivých druhů – při jejich popisu již není třeba opakovaně uvádět znaky, které jsou obsaženy v charakteristikách nadřazených taxonů.

Zatímco taxonomie k dané skupině organismů volí nejvhodnější metodické přístupy, biosystematika zkoumá, proč a jak vznikají nové druhy.

Za počátek novodobého úsilí o vědeckou klasifikaci organismů lze pokládat 10. vydání díla Systema naturae, jehož autorem je švédský botanik a zoolog Carl Linné (Linnaeus). Linné důsledně používal binominální (binomickou, binární) nomenklaturu (podvojné názvosloví) a vytvořil formální strukturu systému organismů, do nějž byly od té doby začleňovány nově popisované druhy, ať už jím samým nebo dalšími přírodovědci. Ve zmíněném díle popsal a seřadil na základě podobnosti přes 4 000 druhů živočichů.

Od té doby jsou vědecké názvy druhů tvořeny dvěma slovy - latinskými (přesněji řečeno latinizovanými) nebo řecko-latinskými. První je jméno rodové a druhé je jméno druhové. Druhy se řadí do systému hierarchicky uspořádaných kategorií (jednotek). Linné zavedl jen některé z nich, později byly postupně doplňovány další. Jedná se o tyto kategorie (závazné základní kategorie jsou tučné):

 

Doména

Říše – Regnum

Podříše – Subregnum

Oddělení – Divisio

Pododdělení – Subdivisio

Kmen – Phylum

Podkmen – Subphylum

Kruh – Cladius

Nadtřída – Superclassis

Třída – Classis

Podtřída – Subclassis

Infratřída – Infraclassis

Sekce – Sectio

Legie – Legio

Nadřád – Superordo

Řád – Ordo

Podřád – Subordo

Infrařád – Infraordo

Kohorta – Cohors

Falanga – Falanx

Nadčeleď – Superfamilia

Čeleď – Familia

Podčeleď – Subfamilia

Seskupení – Tribus

Podseskupení – Subtribus

Rod – Genus

Podrod – Subgenus

Druh Species

 

 

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.